بازاریابی محتوایی از کجا شروع شد؟

تاریخچه طولانی و خلاقانه بازاریابی محتوایی

در این یکی دو سال اخیر، حتما بارها اسم «بازاریابی محتوایی» یا «کانتنت مارکتینگ» به گوشتان خورده. می‌توان گفت که این‌روزها تب بازاریابی محتوایی در “تاریخچه طولانی و خلاقانه بازاریابی محتوایی”